Algemene voorwaarden

1.  ALGEMEEN
Behoudens uitdrukkelijke uitzonderlijke en geschreven overeenkomst zijn de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden van kracht.
Zij worden verondersteld gekend en aanvaard te zijn door de koper, ook als zij strijdig zijn met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

2.  PRIJZEN
Onze prijzen worden steeds zonder verbintenis opgegeven en kunnen zonder voorafgaandelijk verwittiging gewijzigd worden. Onze goederen worden aangerekend bij vertrek uit magazijn, niet verpakt, vrachttaks en kosten niet inbegrepen.

3.  TERMIJN
De leveringstermijnen gelden slechts als richtlijnen en zijn niet verplichtend. Achterstel in het nakomen van de leveringstermijn geeft geen recht tot beboeting of weigering van de bestelde goederen tenzij er opzegging bestaat door ons aanvaard.

4.  AANVAARDING
Door uitdrukkelijke overeenkomst wordt verondersteld dat onze goederen in onze onderneming geleverd en aanvaard werden.

5.  VERZENDING
De risico’s en gevaren van het vervoer der goederen worden door de klant gedragen, zelfs ingeval franco verzending of van verzending met onze eigen voertuigen. Alle gevallen van overmacht geven ons het recht een bestelling te vernietigen of de uitvoering ervan te verdagen.

6.  KLACHTEN
Klachten zullen slechts aanvaard worden indien zij schriftelijk ingediend worden, per aangetekend schrijven, uiterlijk acht dagen na de werkelijke ontvangst van de goederen op het door de klant aangeduide adres.
Terugzendingen zullen slechts aanvaard worden indien wij ons hiermee voorafgaandelijk schriftelijk akkoord verklaard hebben en indien deze franco geschieden. De feitelijke vaststellingen van het voorwerp van de klant dient contradictorisch te geschieden in tegenwoordigheid van onze klant of zijn gevolmachtigde en van onszelf of onze gevolmachtigde, en dit binnen de drie dagen na de ontvangst van de hierboven bedoelde schriftelijke klacht.

7.  BETALING
Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen uiterlijk betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Voor elke overtreding van deze eigen wij ons het recht toe op elk ogenblik de levering van goederen en diensten aan de koper te staken tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
Alle vorderingskosten vallen ten lasten van de koper. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen rechtens verhoogd worden met 15% met een minimum van 62 Euro en een maximum van 1.900 Euro ten titel van forfaitair schadebeding.

8.  EIGENDOMSVOORBEHOUD
Ingeval van verkoop op betaling, blijven de goederen onze uitsluitende eigendom tot bij de integrale betaling van de prijs.

9.  BETWISTINGEN
Alle geschillen zullen onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbank te Brussel.